Aktuality

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ,,Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, ale co se jim vždy dařilo, bylo jejich napodobování."       James Baldwin

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024, 4.9.2023

                         Na všechny děti se těší kolektiv mateřské školy, který zůstává beze změny :O)VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024                    

 Vyvěšeno dne: 22.5. 2023 na web školy a úřední desku MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Újezd u Černé Hory příspěvková organizace

 

4. 5. 2023 VLASTNÍ ZÁPIS od 13:00 - 16:00 hodin v MŠ v ředitelně školy

Od 1. 3. 2023 k vyzvednutí přihláška ke vzdělávání v MŠ osobně od 13 - 15:00 hodin v pracovní dny a na webu školy v sekci dokumenty ke stažení. Tiskněte prosím oboustranně. 

Řádně vyplněnou přihlášku včetně lékařského potvrzení přineste v den zápisu do MŠ. Společně s přihláškou přinést k nahlédnutí rodný list dítěte, OP rodiče.

Vyvěšeno dne na web: 3.3.2023, Tesařová J.

Školné od září 2022 : 600 Kč,- (neplatí děti s povinnou předškolní docházkou a OŠD) . Platba školného probíhá vždy na daný měsíc, do 15. v měsíci. Variabilní symbol může být např. 9/2022 a zpráva pro příjemce: jméno dítěte


Provoz MŠ nezměněn: 6:30 - 16:30 hodin

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:30 až 12:50 hodin

Vyzvedávání dětí po spaní: 14:30 až 16:30 hodin


Začátek školního roku 2022/2023: 1. 9. 2022 ve čtvrtek
INZERÁT NA POZICI UČITELKA MŠ
Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023


Přijatí :

Nepřijatí:


Žádost o přijetí UAZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY (UA) proběhne dne 6.6. 2022 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 13.4 a 27.4. od 8: 00 do 9:30 hodinZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PROBĚHNE DNE 5.5.2022 v budově MŠ od 13:00 hodin do 16:00 hodin viz. příloha níže
Výsledková listina přijímacího řízení MŠ Újezd u Černé Hory pro školní rok 2021/2022 níže v odkaze

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 20211. Fáze otevírání škol a MŠ

Naše MŠ bude opět v provozu pro děti vykonávající povinné předškolní vzdělávání a pro děti našich rodičů, kteří jsou ve složkách IZS od 12.4.2021. Rodiče dostali do svých e-mailů pokyny pro nástup jejich dětí do MŠ. 


Tesařová Jana, 9.4.2021


Zákonní zástupci dětí,

kteří si do naší mateřské školy budu podávat žádost k předškolnímu vzdělávání, se mohou seznámit s kritérii pro přijímání dětí do naší MŠ v sekci více - dokumenty. Taktéž tam naleznou žádost k předškolnímu vzdělávání - tiskněte prosím oboustranně. 


Děkuji Tesařová, ředitelka MŠ


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚJEZD U ČERNÉ HORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Školní rok 2021/2022

Termín zápisu: 5. 5. 2021 - 7. 5. 2021

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

· Osobním podáním 5.5.2021 od 12:30 - 15:00 hodin v ředitelně školy BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte

· Do datové schránky v termínu uvedeném výše 93b9iub

· E -mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na msujezduch@seznam.cz

· Poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)


Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží, nebo zašle jako přílohu:

٭ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost k dispozici na webu MŠ www.msujezduch.cz v sekci dokumenty)

٭ Doložení řádného očkování dítěte potvrzené lékařem

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

٭Rodný list dítěte /při dálkovém zápisu zašlete kopii, při osobním jednání stačí k nahlédnutí/ kopie bude součástí spisu

٭Váš platný občanský průkaz totožnosti, nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Kritéria přijímacího řízení budou vyvěšena na stránkách obce Újezd u Černé Hory, webových stránkách MŠ (sekce dokumenty) a na úřední desce MŠ od 15.3.2021.

OPATŘENÍ proti COVID 19 - v den zápisu se prosím dostavte v respirátoru, či nanoroušce, dle platných vládních nařízení s požadovanou dokumentací.

Vyvěšeno dne: 15.3.2021                                    Zpracovala, ředitelka MŠ Bc. Jana Tesařová
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LIPŮVCE  - sledujte stránky ZŠ již jsou zveřejněny pokyny k zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022


www.zslipuvka.cz odkaz : Zápis do 1. třídy - ZŠ Lipůvka (zslipuvka.cz)

Doporučení budoucím prvňáčkům ze ZŠ Lipůvka:

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.
https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

ZŠ v Černé Hoře , zkuste sledovat jejich web. ZŠ Černá Hora (zscernahora.cz) 


Mateřská škola je dle nařízení vlády od 1. 3. 2021  - 21. 3. 2021 UZAVŘENA.

Materiály k distanční výuce rodiče obdrží do svého emailu a dětem s předškolně povinným vzděláváním budou doručeny do schránek domů.

Kolektiv MŠ, vyvěšeno 1.3.2021
PROVOZ PO VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH od 4. 1. 2021.


PROVOZ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH, odkaz níže. Mateřská škola bude v období od 24. 12. 2020 - 3. 1. 2021 UZAVŘENA.

Poděkování panu Kadlecovi za finanční dar mateřské škole. Dětem pořídíme vybavení k dřevěným kostkám a použijeme na Vánoce. 

Děkujeme Tesařová a kolektiv MŠDLE MIMOŘÁDNÉHO OPTAŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ JE OD 10.9.2020 DO ODVOLÁNÍ POVINNOST NOSIT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

POVINNOST SE NEVZTAHUJE NA DĚTI A PERSONÁL MŠ.


DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ.
INFORMACE K NÁTUPU DĚTÍ DO MŠ  OD  1. 9. 2020 

Řídíme se doporučeními vlády a ministerstva školství. V neposlední řadě se řídíme i svým rozumem a pochopením pro současnou situaci. Proto od 1. 9. 2020 prosíme všechny rodiče s ohledem na situaci, aby se v prostorách šatny mateřské školy zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu k převlečení svého dítěte. Nevstupovali do třídy, umyváren a dalších prostor a používali desinfekci rukou, která je k dispozici u vstupu do MŠ. 

Prozatím MŠ nebude vyžadovat v prostorách budovy od rodičů nošení roušek. Provoz školy bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (dezinfekce, časté mytí rukou, úprava výdeje obědů), ale jinak v běžném režimu. Roušky nejsou povinné. 

V případě, že jsou u dítěte patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma (jakákoliv), kašel, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.), musí škola kontaktovat zákonného zástupce, který si dítě co nejrychleji vyzvedne. Pokud jsou uvedené příznaky projevem chronického onemocnění (např. alergie), žádám rodiče, aby tuto skutečnost prokázali potvrzením od lékaře. 

Děkuji za spolupráci, pochopení a dodržování požadavků MŠ. Těšíme se 1.9. ve školce. J. T.Poděkování  p. Martinu Srbovi za finanční dar mateřské škole. Z daru byly dětem pořízeny pomůcky na cvičení (rehabilitační koberec) a nové hračky do třídy. 

                                                Ještě jednou velké díky, Tesařová
Odhlašování a přihlašování stravy na nový školní rok 2020/2021 provádějte na telefonním čísle školy v termínu od 25.8. - 28.8. 2020 od 8: 00 do 12:00 hodin na telefonním čísle do MŠ. Děkujeme


        


Zdravíme všechny děti i rodiče v novém školním roce.....

Zahájení školního roku 2020/ 2021 je 1.9.2020 v úterý. Provozní doba MŠ od 6:30 - 16:30 hodin. Prosíme rodiče dodržujte tyto časy. Ráno se MŠ odemyká v 6:30 hodin a odpoledne prosíme vyzvedávejte děti tak, ať může být MŠ v 16:30 uzamčena. 

                                                                                               Děkuji za spolupráci ředitelka školy

Výše úplaty pro školní rok 2020/2021

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY  - ZŘIZOVATEL v odkaze                                      INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 25 . 5. 2020

Mateřská škola bude v provozu od 25. 5. 2020 v upravené provozní době od 7:00 do 15:00 hodin po dohodě se zřizovatelem. Prosím všechny rodiče, aby dětem do mateřské školy přinesli dle pokynů, které již obdrželi, potřeby pro pobyt dětí v MŠ. 

Především upozorňuji na nenošení hraček z domova, potvrzení o bezinfekčnosti, igelitový sáček na uložené náhradní oblečení v šatně a náhradní roušku v sáčku opatřené vše jménem dítěte. Kromě náhradního oblečení v sáčku, si děti vše každý den odnáší domů, aby mohla být provedena každodenní desinfekce šatny. Děti budou větší než obvyklou dobu dne trávit na školní zahradě, proto prosím počítejte s dostatkem náhradního oblečení. Do třídy musí mít děti čisté tepláky, děvčata legínky, sukýnku, jak jste zvyklí a na zahradu jiné.

Děti si učitelka převezme od rodičů ráno u dveří, rodiče do MŠ nevstupují. Prosím rodiče dodržujte od sebe doporučenou vzdálenost 2 metry a při kontaktu s učitelkou použijte roušku. Před mateřskou školou se dle pokynů neshlukujte. Děkuji za pochopení.

V pondělí se na děti těšíme.......            Tesařová Jana, vloženo 19.5.2020
Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021 - přijaté děti k 1. 9. 2020

Prázdninový provoz Mateřské školy Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace - hlavní, letní prázdniny 2020

Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 3 ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní.

V měsíci Červenci a Srpnu 2020 bude provoz mateřské školy přerušen.

Provoz bude zahájen 1. 9. 2020 v úterý. Provozní doba MŠ zůstává nezměněna od 6:45 do 16:30 hodin.

Újezd u Černé Hory dne 4. 5. 2020                Ředitelka MŠ, Bc. Jana Tesařová

    Prosím rodiče, kteří podávají na naší škole přihlášku, aby doložili také prohlášení GDPR a seznámení s kritérii. Naleznete ve složce dokumenty u zápisu do MŠ.       

Děkuji Tesařová Jana, 15.4.2020


         OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 VYDANÝM MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vydalo na základě mimořádného opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.


              ZÁPIS PROBĚHNE OD 4.5. - 6.5. 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, tento termín je závazný a prosím o doručení dokumentů v těchto dnech, vámi zvolenou variantou a to:

1. elektronicky do datové schránky školy či e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nestačí prostý mail!), v termínu od 4. - 6. května 2020

2. nebo osobně v uzavřené obálce do označené schránky umístěné u schodů do školy, a to pouze dne 6. května 2020, v čase od 8 - 15. hodin.

Dokumenty k doložení:

- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (tiskněte oboustranně) ve složce dokumenty

-  Prohlášení GDPR a seznámení s kritérii školy (ve složce dokumenty u zápisu)

- Prohlášení rodiče popřípadě doložení řádného očkování dětí na formuláři (ke stažení v dokumentech) a kopii očkovacího průkazu dítěte

- Kopii rodného listu dítěte


Kritéria k přijímání děti do MŠ zůstávají beze změny a najdete je taktéž ve složce dokumenty

Registrační číslo dítěte bude každému rodiči sdělen telefonicky, nebo sms zprávou. Na vámi uvedené mobilní číslo v přihlášce k zápisu.

Vyvěšeno 8.4.2020, Tesařová Jana 
Vážení rodiče, ve vašich  e - mailech naleznete různé tipy, odkazy a možnosti vzdělávání vašich dětí doma. Také odkazy pro práci s menšími dětmi a informace k průběhu ESS. 

S pozdravem kolektiv MŠ Újezd, Tesařová 8. 4. 2020Vážení rodiče budoucích prvňáčků, sledujte prosím web základní školy, kde naleznete zaktualizované informace ohledně zápisu do ZŠ. 

www.zslipuvka.cz

Tesařová, 20. 3. 2020

                 


                               Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

V souladu s ustanovením paragrafu 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 12.3.2020 k vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s šířením onemocnění COVID - 19 jako zřizovatel Mateřské školy Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace

rozhoduje takto,

o přerušení provozu mateřské školy. Činnost vykonávaná Mateřskou školou Újezd u Černé Hory příspěvková organizace bude přerušena do odvolání.

Lukáš Nehyba, starosta obce Újezd u Černé Hory


Tesařová, 20.3.2020Doporučení ředitelky školy

Ředitelka školy doporučuje rodičům dětí, kteří přicestují ze všech rizikových oblastí (nejen Itálie) zasažených epidemií koronaviru, nebo se dostali do těsného kontaktu s nakaženými osobami, aby na dobu dvou týdnů omezili vycházení jejich dětí ven a děti nechodily do MŠ a to i v případě, že se u nich aktuálně neprojevují příznaky onemocnění. V případě jakýchkoli potíží bezodkladně kontaktujte lékaře.

Děkuji za spolupráci a ohleduplnost ke školnímu kolektivu všech, nejen dětí

                                                                                                 Vyvěšeno dne: 9. 3. 2020, Tesařová J.ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY v ÚJEZDĚ u ČERNÉ HORY  p.o. pro školní rok 2020/2021  dne 6. 5. 2020 

Přihlášky k vyzvednutí v MŠ: 7. 4. 2020 od 14: 00 - 16:00 hodin, nebo na webu MŠ (dokumenty)

Zápis do MŠ: 6. 5. 2020 od 13: 00 - 16: 00 hodin, s sebou přineste : 

OP rodiče, rodný list dítěte, řádně vyplňenou a lékařem potvrzenou přihlášku do MŠ


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 30. 3. 2020 od 8: 00 - 10:00 hodin a 15:00 - 16: 00 hodin

                                                                                                   Vloženo: 28. 2. 2020, Tesařová Jana

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče na stránkách základní školy v Lipůvce již máte podrobné informace k zápisu do 1. třídy. www.zslipuvka.cz 

Děti, které budou nastupovat v jiné než nám spádové základní škole, si musí jejich rodiče termíny a informace k zápisu hlídat samostatně. Děkuji za pochopení.

Informace k zápisu naleznete i v MŠ na nástěnce.                                           Vloženo: 24.2.2020
Mateřská škola Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace, Újezd u Černé Hory 108, Lipůvka, 679 22 IČ: 86652192

Č.j. : 1/20

Prázdninový provoz Mateřské školy Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace - školní Jarní prázdniny od 17. 2. - 21. 2. 2020


Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících.

Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní.

Mateřská škola bude v době Jarních školních prázdnin v době od 17 .2. do 21. 2. 2020 uzavřena z důvodu uzavření školní jídelny a plánovaného sanitačního týdne v MŠ, kdy probíhá desinfekce a hloubkové čištění všech prostor školy. 

V měsíci Únoru od 17.2. do 21.2. 2020 bude provoz mateřské školy uzavřen.

Provoz bude zahájen 24.2. 2020 v pondělí. Provozní doba MŠ zůstává nezměněna od 6:45 do 16:30 hodin.


Újezd u Černé Hory dne 30.1.2020 Ředitelka MŠ, Bc. Jana TesařováVÁNOČNÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od 23. 12. 2019 - 5. 1. 2020.

Přejeme všem dětem a rodičům krásné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku 2020.                                                                                                        Kolektiv mateřské školy

Provoz zahájen 6. 1. 2020 v pondělí.
Mateřská škola Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace

e-mail: msujezduch@seznam.cz, www.msujezduch.cz, IČ: 86652192

Mateřská škola Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace, hledá od 1. 9. 2019 na úvazek 0,24 kvalifikovanou učitelku MŠ, s odpovídajícím pedagogickým vzděláním.


Předpoklady a požadavky:

- čistý rejstřík trestů

- zodpovědnost a spolehlivost při práci se svěřeným dítětem

- vedení dokumentace dítěte, úzká spolupráce s učitelkou

- spoluúčast na všech školních akcích

- ochota se vzdělávat a rozšiřovat si kvalifikaci

- časová flexibilita


Jedná se o pracovní úvazek, který je prozatím na dobu 9/ 2019 - 1/ 2020. Termín odevzdání životopisů do 20. 8. 2019.

Životopisy zasílejte na e - mail: msujezduch@seznam.cz, mob. na ředitelku školy: 731 571 592, Bc. Jana TesařováVšem dětem a rodičům naší mateřské školy přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka a radosti. 

V měsíci červenci a srpnu je MŠ uzavřena. Sejdeme se opět v novém školním roce 2019/ 2020 a to 2. 9. 2019.

Během letních prázdnin, v případě potřeby pro řešení důležitých, neodkladných záležitostí se obracejte na ředitelku MŠ na tel. 731 352 291. V týdnu od 26. 8. - 30. 8. 2019 (přípravný týden) již bude v MŠ přítomen kompletní personál, proto prosím všechny rodiče využijte tento týden k případnému odhlašování dětí z docházky (nemoc dítěte atd.) Nahlásit absenci je třeba do 29.8., abychom vše zvládli předat školní jídelně. 

Děkuji za spolupráci,  Tesařová JanaMateřská škola Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace

e-mail: msujezduch@seznam.cz, www.msujezduch.cz, IČ: 86652192

Mateřská škola Újezd u Černé Hory, hledá od 1. 9. 2019 na úvazek 1,0 asistentku pedagoga, s odpovídajícím pedagogickým vzděláním, či ukončeným studiem kurzu asistenta pedagoga.

Předpoklady a požadavky:

čistý rejstřík trestů

zodpovědnost a spolehlivost při práci se svěřeným dítětem

vedení dokumentace dítěte, úzká spolupráce s učitelkou

spoluúčast na všech školních akcích

ochota se vzdělávat a rozšiřovat si kvalifikaci


Jedná se o pracovní úvazek na jeden školní rok. Termín odevzdání životopisů do 19.7.2019.

Životopisy zasílejte na e - mail: msujezduch@seznam.cz, mob. na ředitelku školy: 731 571 592, Bc. Jana Tesařová

Vyvěšeno: 1. 7. 2019 SCHŮZKA RODIČŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY - 13.6. 2019 v 16:00 hodin ve třídě. Účast rodičů prosím bez dětí. Na programu bude řešení a odsouhlasení důležitých a zásadních bodů fungování MŠ. VÝSLEDKOVÁ   LISTINA   DĚTÍ   PŘIJATÝCH  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY viz. nížeZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LIPŮVCE je 25. 4. 2019 - více informací na stránkách základní školy (zápis do první třídy) www.zslipuvka.cz a v šatně na nástěnce v MŠ.

Mateřská škola Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace, Újezd u Černé Hory 108, Lipůvka, 679 22 IČ: 86652192

Č.j. : 7/19

Prázdninový provoz Mateřské školy Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace - velké, letní prázdniny 2019

Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní.

V měsíci Červenci a Srpnu 2019 bude provoz mateřské školy uzavřen.

Provoz bude zahájen 2. 9. 2019 7v pondělí. Provozní doba MŠ zůstává nezměněna od 6:45 do 16:30 hodin.

Újezd u Černé Hory dne 10. 4. 2019 Ředitelka MŠ, Bc. Jana Tesařová 

Vyvěšeno na webu MŠ i v šatně dne: 10. 4. 2019OZNÁMENÍ 

Mateřská škola Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace

IČ: 86652192, msujezduch@seznam.cz, www.msujezduch.cz

Mateřská škola Újezd u Černé Hory, příspěvková organizace, v zastoupení ředitelky MŠ

Bc. Jany Tesařové

vyhlašuje,

výběrové řízení na pozici učitelky mateřské školy k překrývání pedagogů. Úvazek činní 0, 245 v 8. nebo 9. platové třídě, dle kvalifikace. Uchazeč by měl splňovat zákonem stanovené vzdělání pro výkon učitelky mateřské školy, v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Dosažené vzdělání je minimálně středoškolské.

Životopis mohou uchazeči/ky zasílat do 15. 3. 2019, na e-mail : msujezduch@seznam.cz, či osobně v MŠ ředitelce školy. 

.Vyvěšeno dne: 1. 3. 2019


Zápis dětí do MŠ Újezd u Černé Hory pro školní rok 2019/2020

                 9. května 2019 v kanceláři ředitelky MŠ 

Vydávání přihlášek v termínu od:
- 18.3 -22.3. 2019 od 8:00 hodin do 16:00 hodin v MŠ
- přihlášky je možné stáhnout i na webu školy www.msujezduch@seznam.cz, v odkaze více (dokumenty) od 18. 2. 2019

S sebou k zápisu přineste: OP rodiče, rodný list dítěte, řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem

Den otevřených dveří v MŠ: 15. 4. 2019 od 8:00 hodin do 10:00 hodin, od 15:00 hodin do 16:00hodin

DEN ZÁPISU: 9. 5. 2019 od 14:00 hodin do 16:30 hodin


Vyvěšeno dne: 5. 2. 2019, Tesařová Jana, ředitelka MŠ


ODKAZ NA PLAVECKOU ŠKOLU