Důležité informace pro rodiče k docházce do MŠ a ZŠ

PLATBY ve školním roce 2023/2024

V novém školním roce budou rodiče hradit, měsíčně školné, které činí 600 Kč,- na daný měsíc a stravné, které se platí zpětně za uplynulý měsíc. Vždy k 15. dni v měsíci. Platby můžete posílat dohromady, na účet školy.

Číslo účtu je :

115-3865720297/0100

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítě/ měsíc a rok.

např: Jan Novák 9/2021, nebo Jan Novák 9,10/2021Oblečení do mateřské školy: 

Do třídy: papučky, obuv která je bezpečná, ne pantofle, crocsy

                legíny, tepláky, kraťase, sukýnky, jak jsou děti zvyklé, do kterého se ráno do třídy  

                převlečou

Na ven/zahradu: jiné tepláky, kraťase apod. ne ty, co  mají děti ve třídě

                             v období chladného počasí: rukavice (prosíme palcové, kdo si umí nasadit sám, 

                             může mít prstové, náhradní ponožky, punčochy, kalhotky, trenýrky, tričko - 

                             dostatek na výměnu)

                             gumáky

                             vlastní hrneček na pitný režim  

Prosíme rodiče dávejte dětem do školky takové oblečení, aby vám nebylo líto, že si je mohou ušpinit. Dopoledne při výtvarných aktivitách a pobytu venku ( v lese, v písku), odpoledne taktéž. 

Vlastní hračku si děti do mateřské školy mohou přinést, avšak byly bychom rády, aby si děti nenosily příliž hraček spíše plyšáčka na odpočinek apod. Za tyto hračky neručíme a není možné je ani uhlídat. Proto zvažte, jaké hračky dětem s sebou do školky povolíte. INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ - kterých se od Září 2017 týká povinná předškolní docházka

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017) 
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají

v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy - obec - v obecně závazné 

 obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy. 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.). 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky
v pracovních dnech:  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,  po dobu 4 souvislých hodin denně,  začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou
a uvede ve školním řádu.Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:  individuální vzdělávání dítěte - oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti

s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz